نوشته شما دریافت شد گزارش ، تصویر و مقاله

نویسنده و همکار محترم

نوشته شما به همراه تصاویر الحاقی در وب سایت آنگاه وارد شد . شما پیامی مبنی بر صحت دریافت مطالب خود در ایمیلتان نیز دریافت خواهید کرد .

نوشته‌های شما پس از بررسی و تایید مدیر وب سایت و سردبیر در نوبت انتشار در مجله و وب سایت قرار می‌گیرد.

از این که همراه آنگاه هستید باعث افتخار و مسرت ماست .