تایید اشتراک

{نام/فرد/موسسه (الزامی) (پیشوند):1.2} {نام/فرد/موسسه (الزامی) (نام):1.3} {نام/فرد/موسسه (الزامی) (نام خانوادگی):1.6} عزیز

انتخاب شما اشتراک شما به مدت {انتخاب مدت اشتراک:10} می باشد

پرداخت شما به مبلغ : {subtotal} با درگاه : {payment_gateway} و شماره پیگیری :{transaction_id} انجام شد .

 درصورت پرداخت موفق شماره جدید آنگاه به نشانی شما ارسال خواهد شد.

لطفا پس از تایید پرداخت در اولین فرصت با شماره تلفن مجله تماس و اشتراک خود را تایید کنید 

ازشما متشکریم