چیدمان «زندگی »، طول ۱۷ متر، پاپیه ماشه، گالری «اثر ۱۳۹۳ ،» اثر رضا لواسانی